Misja

Europejski Instytut Nieruchomości oraz Grupa WGN (Wielka Giełda Nieruchomości)   powołały wspólny projekt pod nazwą Akademia Nieruchomości i Inwestycji (ANiI). W ramach projektu Strony prowadzą organizację szkoleń i wymianę doświadczeń z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej Stron oraz partnerów działających na rynku nieruchomości i inwestycji z kraju i zagranicy. Akademia Nieruchomości i Inwestycji ma promować wysokie standardy funkcjonowania rynków kapitałowych i promować wiedzę z zakresu ekonomii i finansów.

*Celem działalności Akademii jest zbudowanie ogólnoeuropejskiej platformy wymiany kontaktów i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem i obsługą szeroko rozumianego sektora nieruchomości i rynków finansowych. Akademia gromadzi informacje rynkowe, prowadzi badania i analizy tendencji i procesów rynkowych.*

Ważnym obszarem działalności Akademii Nieruchomości i Inwestycji jest również poszukiwanie dostępnych krajowych i międzynarodowych źródeł wsparcia dla projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i organizacji gospodarczych, a zwłaszcza dla samorządów lokalnych i regionalnych oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji i uruchomieniu właściwych procedur.

Planowanie i projektowanie przestrzeni miejskiej jest ważnym tematem publicznym, często podnoszonym w dyskusjach architektów, urbanistów z udziałem polityków, przedstawicieli lokalnych społeczności i organizacji zrzeszających różnorodne grupy mieszkańców. Kwestie miejskie skupiają wiele inicjatyw nieformalnych a także ogromne zainteresowanie NGO, specjalizujących się w zagadnieniach ładu przestrzennego, miejskich układach komunikacyjnych i ochranie wartości przyrodniczych i ekologicznych.

Projekty rozwoju miast ciągle jeszcze rzadko przygotowywane są z udziałem partycypacji społecznej, co powoduje często ich kontestacje na etapie uchwalania planów miejscowych. W polityce urbanistycznej przeciwstawia się mieszkańców miasta, wiedzy urbanistów i innych specjalistów zajmujących się projektowaniem nowych przestrzeni miejskich. Takie przeciwstawienie jest poglądem archaicznym i niedemokratycznym. Opiera się ono na założeniu, że wiedza techniczna jest wartością wyższą niż równie profesjonalna wiedza o sposobie korzystania z przestrzeni przez jej użytkowników.

Rolą Akademii jest m.in. budowa i wzmacnianie mechanizmów partnerskiego zarządzania przestrzenią miejską, tworzenie lokalnych zespołów partnerskich, zwiększanie udziału mieszkańców i użytkowników miasta w projektowaniu urbanistycznym. Akademia uczestniczy w opracowaniu podstaw metodycznych kształcenia NGO w planowaniu partycypacyjnym, przygotuje programy systemowego wsparcia szkoleniowego dla miejskich służb specjalistycznych. Te wszystkie działania owocują wzrostem wartości nieruchomości w obszarach miast z uwagi na ich spójność funkcjonalną i ład architektoniczny.

Rynek nieruchomości podobnie jak rynek produktów inwestycyjnych ulega ciągłym przekształceniom. Inwestorzy posiadający nawet niewielki kapitał starają się poprzez inwestycje skutecznie zarabiać na rynku nieruchomości. Najbardziej powszechne jest budowanie wolności obywatelskiej wolności finansowej w oparciu o wynajmowanie mieszkań. Coraz więcej inwestorów próbuje swoich sił w bardziej dochodowe rozwiązania, często okazje inwestycyjną trzeba stworzyć sobie samemu, stąd coraz większe zainteresowanie w inwestowanie w niewielkie projekty deweloperskie przez osoby indywidualne. Ta rosnąca popularność inwestowania, często nie jest poprzedzona wyborem strategii inwestycyjnej czy analizą sytuacji na rynku nieruchomości, stąd działania Akademii Nieruchomości i Inwestycji skupiają się również na badaniach i promocji ich wyników związanych z aktualną i przyszłą koniunkturą na rynku nieruchomości inwestycyjnych.